Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú právne vzťahy medzi spoločnosťou Aronia Agro s.r.o. so sídlom Jesenského 874/60, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 51 877 601, IČ DPH: SK2120820768, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 34937/S ako predávajúcim a zákazníkmi – konečnými spotrebiteľmi ako kupujúcimi vznikajúce pri nákupe tovaru prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovaného predávajúcim na internetovej stránke www.superovocie.sk  (ďalej ako „VOP“).

1.VYMEDZENIE POJMOV:

Predávajúci: dodávateľ tovaru prostredníctvom internetovej stránky e-shopu www.superovocie.sk je spoločnosť Aronia Agro s.r.o. so sídlom Jesenského 874/60, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 51 877 601, IČ DPH: SK2120820768, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 34937/S. Kontaktné údaje: Telefón: +421 908 283 333, e-mail: info@superovocie.sk (ďalej len „Predávajúci“)

Kupujúci – spotrebiteľ: fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii záväznú elektronickú objednávku tovaru prostredníctvom elektronického obchodu www.superovocie.sk (ďalej aj ako „e-shop“) (ďalej ako „kupujúci“).

E-shop – elektronický obchod umiestnený na webovej adrese www.superovocie.sk, prostredníctvom ktorého si Kupujúci objednáva tovar u Predávajúceho.

Ceny – ceny tovaru v e-shope sú konečné a uvedené vrátane príslušných sadzieb DPH, Predávajúci je platcom DPH v Slovenskej republike. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené v e-shope s tým, že nové ceny tovarov sú platné dňom ich zverejnenia. Pre kupujúceho je vždy rozhodujúca cena tovaru uvedená pri tovare v čase odoslania elektronickej objednávky predávajúcemu, ktorú predávajúci následne potvrdí v prijatí objednávky kupujúceho.

Tovar – produkty ponúkané na predaj na stránkach e-shopu www.superovocie.sk

Objednávka – vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom produktov Kupujúcim, vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. 

Kúpna zmluva – kúpna zmluva uzatvorená prostredníctvom e-shopu sa považuje za uzatvorenú potvrdením objednávky Predávajúcim. Neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sú tieto obchodné podmienky.

2. PLATOBNÉ PODMIENKY

Spôsob úhrady: Tovar je možné uhradiť niekoľkými spôsobmi a to: Bankovým prevodom na účet Predávajúceho označený vo faktúre pri zvolení možnosti platby vopred na e-shope, alebo v hotovosti pri prebratí objednávky. Doklad o predaji tovaru je Kupujúcemu odovzdaný pri prevzatí zásielky.

3. DODACIE PODMIENKY

Objednávky tovaru budú expedované po potvrdení prijatia objednávky predávajúcim, a to na miesto dodania uvedené v objednávke, tovar je doručovaný kuriérskou spoločnosťou Slovak Parcel Service s.r.o. , v niektorých prípadoch (malé balíčky) Slovenskou poštou.

4. PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Účelom práva na odstúpenie od zmluvy podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)  je poskytnúť Kupujúcemu možnosť zoznámiť sa s tovarom za rovnakých podmienok ako pri nákupe v kamennom obchode, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy však nemožno chápať ako právo na bezplatné zapožičanie tovaru. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy ohľadom tovaru najneskôr do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Na odstúpenie od zmluvy môže Kupujúci využiť formulár:  Odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý je uvedený na konci týchto podmienok, a zaslať ho Predávajúcemu spolu s vráteným tovarom. Pre plynulejšie  vybavenie odstúpenia od zmluvy odporúčame zaslať vyplnený formulár aj na e-mail Predávajúceho – info@superovocie.sk. Predávajúci vráti zaplatenú cenu za tovar vrátane nákladov na jeho dodanie na číslo účtu Kupujúceho do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy. Podmienkou vrátenia kúpnej ceny je doručenie vráteného tovaru Kupujúcemu v nepoškodenom stave.

Vrátený tovar je Kupujúci povinný vrátiť na adresu: Aronia Agro s.r.o. , Jesenského 874/60, 965 01 Žiar nad Hronom Náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu znáša Kupujúci.

Zmluvné strany sa uzavretím kúpnej zmluvy dohodli, že aj Predávajúcemu prináleží právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (storno objednávky) za nasledovných podmienok: v prípade, ak si Kupujúci zvolil spôsob platby kúpnej ceny za objednaný tovar na dobierku, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak si Kupujúci neprevezme objednaný tovar riadne a včas, alebo ak sa objednaný tovar vráti späť Predávajúcemu po neúspešnom pokuse o jeho dodanie Kupujúcemu. Predávajúci je ďalej oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy vtedy, ak už sa objednaný tovar nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru, prípadne ak počas prípravy tovaru na odoslanie dôjde k jeho náhodnému poškodeniu či zničeniu.

5. REKLAMAČNÝ PORIADOK

Predávajúci zodpovedá za to, že tovar je v okamihu jeho prevzatia Kupujúcim a následne počas zákonom stanovenej záručnej doby, bez vád. Predávajúci najmä zodpovedá za to, že tovar má v čase jeho prevzatia Kupujúcim a následne počas záručnej doby akosť a vlastnosti, ktoré si zmluvné strany dohodli, prípadne ak takéto dojednanie chýba, akosť a vlastnosti, ktoré Predávajúci opísal alebo ktoré Kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru, ako aj vzhľadom na účel, ktorý pre jeho použitie Predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa, že tovar je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a že tento tovar vyhovuje požiadavkám všeobecne záväzných právnych predpisov. V opačnom prípade má tovar vady.

Kupujúci je oprávnený uplatniť nároky zo zodpovednosti za vady tovaru počas zákonom stanovenej doby, ktorá je 24 mesiacov od prevzatia tovaru, s výnimkou potravín. V prípade potravín, ktoré sa rýchlo kazia, si Kupujúci musí uplatniť reklamáciu najneskôr v deň nasledujúci po kúpe. Pri ostatných potravinách, kde je uvedený dátum minimálnej trvanlivosti, je záručná doba platná do tohto dátumu, najviac však po dobu 24 mesiacov od prevzatia tovaru.

Kupujúcemu sa odporúča tovar okamžite po jeho prevzatí prezrieť a presvedčiť sa o jeho kvalite, vlastnostiach a množstve.

Ak tovar nemá vlastnosti uvedené v prvom odseku tohto článku obchodných podmienok, pričom vadu je možné odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať tiež výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

Ak Kupujúci neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu tovaru, ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že ide o neodstrániteľnú vadu.

Ak tovar predávaný za nižšiu cenu alebo použitý tovar má vadu, za ktorú Predávajúci zodpovedá, má Kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Nároky zo zodpovednosti za vady môže Kupujúci uplatniť u Predávajúceho nasledovnými spôsobmi:

Zaslaním reklamácie Predávajúcemu na adresu : Aronia Agro s.r.o. , Jesenského 874/60, 965 01 Žiar nad Hronom, alebo zaslaním reklamácie na e-mailovú adresu Predávajúceho, k čomu môže Kupujúci využiť vzorový reklamačný formulár umiestnený na konci týchto podmienok. Spolu s popisom vady Kupujúci Predávajúcemu oznámi, aký nárok si zvolil a pošle aktuálnu fotografiu vadných produktov. Svoju voľbu nie je oprávnený bez súhlasu Predávajúceho dodatočne meniť. To neplatí, ak Kupujúci žiadal opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná.

Tovar odovzdaný na reklamáciu by mal byť z hygienických dôvodov čistý, v opačnom prípade môže Predávajúci reklamáciu odôvodnene zamietnuť.

Predávajúci namiesto záručného listu vystavuje doklad o kúpe tovaru.

Predávajúci Kupujúcemu na jeho žiadosť vydá písomné potvrdenie o povinnostiach z vadného plnenia v rozsahu stanovenom zákonom.

Predávajúci Kupujúcemu písomne potvrdí, kedy došlo k uplatneniu nároku Kupujúceho, ako aj vykonanie opravy a dobu jej trvania, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie Kupujúci požaduje. Po vybavení reklamácie Predávajúci Kupujúcemu písomne ​​potvrdí dátum a spôsob vybavenia reklamácie, prípadne vystaví potvrdenie o vykonaní opravy a čase jej trvania alebo písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní a v prípade, kedy posúdenie vady vyžaduje technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote.

Náklady na doručenie reklamovaného tovaru Predávajúcemu Predávajúci Kupujúcemu preplatí v prípade, že reklamácia bude vyhodnotená ako oprávnená.

V prípade, že bude reklamácia vybavená dodaním nového tovaru, dochádza okamihom dodania nového tovaru Kupujúcemu k prevodu vlastníckeho práva k vadnému tovaru na Predávajúceho. V prípade, že reklamácia bude vybavená poskytnutím primeranej zľavy Kupujúcemu alebo Kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, Predávajúci mu vráti príslušné peňažné prostriedky prevodom na bankový účet Kupujúceho.

6. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

Ustanovenia tohto článku VOP vychádzajú z ustanovení Zákona č. 391/2015 Z.z. a vzťahujú sa výlučne na tých Zákazníkov – fyzické osoby, ktoré pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy s Predávajúcim vystupovali v pozícii Spotrebiteľa. 

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov (ďalej len ako „ARS“) je postup zameraný na dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi Predávajúcim (podnikateľom) a Zákazníkom (Spotrebiteľom) a na predchádzanie vzniku súdnych sporov medzi týmito subjektmi. Zákazník má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho Reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len ako „Subjekt ARS“), ak Predávajúci na žiadosť Zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania (ďalej len ako „Návrh“). 

Návrh sa podáva príslušnému subjektu ARS. Zoznam subjektov ARS je dostupný na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na odkaze: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Podaním Návrhu nie je dotknutá možnosť Zákazníka obrátiť sa na príslušný súd. Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré Subjekty ARS, právo voľby, ktorému z nich Návrh podá, má Zákazník. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu musí obsahovať:

(i) meno a priezvisko Zákazníka, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má;

(ii) presné označenie Predávajúceho;

(iii) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností;

(iv) označenie, čoho sa Zákazník domáha;

(v) dátum, kedy sa Zákazník obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Predávajúcim bol bezvýsledný;

(vi) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký Návrh inému Subjektu ARS, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii, ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona č. 391/2015 Z.z.

Zákazník k Návrhu priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v Návrhu. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie Návrhu môže Zákazník využiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 Zákona č. 391/2015 Z.z. a ktorý je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a každého Subjektu ARS. Ďalšie podmienky súvisiace s ARS ustanovuje Zákon č. 391/2015 Z. z. 

Ak má Zákazník dojem, že boli porušené jeho spotrebiteľské práva, je zároveň oprávnený podať na Predávajúceho sťažnosť prostredníctvom online formulára na podanie sťažnosti v rámci platformy riešenia sporov online, ktorý je dostupný na odkaze: http://ec.europa.eu/consumers/odr

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP”) upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho pri kúpe tovaru a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Pre vylúčení pochybností platí, že tieto VOP platia pre dodanie tovaru na území Slovenskej republiky objednaného prostredníctvom e-shopu.

Kupujúci odoslaním elektronickej objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s VOP a bez akýchkoľvek výhrad súhlasí s tým, že VOP a ich ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy a na všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré vznikli najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy, reklamácii tovaru a odstúpení od kúpnej zmluvy.

Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy a môžu byť zmenené iba s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán.

Tieto VOP platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi zmluvnými stranami vyslovene dohodnuté inak. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením aktualizovaných VOP na internetových stránkach predávajúceho e-shopu.

Právne vzťahy predávajúceho a kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ, výslovne neupravené v týchto VOP, sa spravujú Zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, Zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a Zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, výslovne neupravené v týchto VOP sa spravujú príslušnými ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Dňom uverejnenia nových VOP strácajú predošlé VOP účinnosť. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na stránke e-shope. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na stránke e-shopu.

V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/ alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

v Žiari nad Hronom 1.12.2020

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop