Zásady ochrany osobných údajov

Tu sa dozviete, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi a aké sú vaše práva v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj “Nariadenie”) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj “Zákon”).

Zodpovedná osoba:

Aronia Agro s.r.o., so sídlom: Jesenského 874/60, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 51 877 601, e-mail: info@superovocie.sk , ďalej len „Prevádzkovateľ“

ÚČEL 

Prevádzkovateľ si týmto plní informačnú povinnosť voči svojím zákazníkom, potenciálnym zákazníkom a zmluvným partnerom (ďalej len „Dotknuté osoby“) týkajúcu sa spracovania ich osobných údajov (v zmysle čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov [tzv. GDPR]). 

Dotknuté osoby majú možnosť informovať sa o spracovaní ich osobných údajov predtým, ako ich Prevádzkovateľ začne spracúvať. 

Cieľom a snahou Prevádzkovateľa je, aby Dotknuté osoby boli jednoduchým spôsobom informované o spracúvaní ich osobných údajov zo strany Prevádzkovateľa a aby poznali svoje práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov. Pokiaľ má Dotknutá osoba akékoľvek otázky súvisiace so spracovaním svojich osobných údajov, môže sa obrátiť na vyššie uvedenú Poverenú osobu, ktorá mu poskytne odpoveď stručným a zrozumiteľným spôsobom. 

INFORMÁCIA O OSOBNÝCH ÚDAJOCH DOTKNUTÝCH OSÔB SPRACÚVANÝCH ZO STRANY PREVÁDZKOVATEĽA 

Prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje svojich zákazníkov (resp. potenciálnych zákazníkov), s nasledovným účelom a na základe uvedeného právneho základu: 

Účel Právny základ Kategórie osobných údajov 
splnenie zákonných povinností na úseky daní a účtovníctva osobitné zákony (najmä zákon o dani z príjmov, zákon o DPH, zákon o účtovníctve) – identifikačné údaje zákazníka (najmä meno, priezvisko, titul, adresa bydliska alebo miesta podnikania, príp. IČO, DIČ, IČ DPH);
– informácie o dodávaných tovaroch a službách;
splnenie zmluvnej povinnosti (doručenie tovaru alebo poskytnutie služby zákazníkovi) zmluva medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou – identifikačné údaje zákazníka (najmä meno, priezvisko, titul, adresa bydliska alebo miesta podnikania, príp. IČO, DIČ, IČ DPH);
– informácie o dodávaných tovaroch a službách; 
– adresa pre doručenie; 
– emailová adresa; 
– telefonický kontakt 
marketing (zasielanie informácií o produktoch a tovaroch Prevádzkovateľa) oprávnený záujem – identifikačné údaje zákazníka (najmä meno, priezvisko, titul, adresa bydliska alebo miesta podnikania, príp. IČO, DIČ, IČ DPH);
– informácie o dodávaných tovaroch a službách; 
– emailová adresa; 
– telefonický kontakt;
profilovanie zákazníkov súhlas – identifikačné údaje zákazníka (najmä meno, priezvisko, titul, adresa bydliska alebo miesta podnikania, príp. IČO, DIČ, IČ DPH); 
– informácie o dodávaných tovaroch a službách
registrácia na webovej stránke súhlas – identifikačné údaje zákazníka (najmä meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu); 
– emailová adresa; 
– telefonický kontakt 

Prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje zmluvných partnerov, s nasledovným účelom a na základe uvedeného právneho základu: 

Účel Právny základ Kategórie osobných údajov 
splnenie zákonných povinností na úseky daní a účtovníctva osobitné zákony (najmä zákon o dani z príjmov, zákon o DPH, zákon o účtovníctve) – identifikačné údaje (najmä meno, priezvisko, titul, adresa bydliska alebo miesta podnikania, príp. IČO, DIČ, IČ DPH) 
splnenie zmluvnej povinnosti zmluva medzi Prevádzkovateľom a zmluvným partnerom – identifikačné údaje (najmä meno, priezvisko, titul, adresa bydliska alebo miesta podnikania, príp. IČO, DIČ, IČ DPH); 
– číslo bankového účtu; 
– dátum narodenia;
– emailová adresa; 
– telefonický kontakt 

V prípade, ak má Dotknutá osoba záujem informovať sa o konkrétnych osobných údajoch, ktoré o nej Prevádzkovateľ spracúva, môže sa so svojou žiadosťou obrátiť na Poverenú osobu. 

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Prevádzkovateľ osobné údaje Dotknutých osôb poskytuje nasledovným kategóriám príjemcov: 

 • audítorská spoločnosť vykonávajúca audit pre Prevádzkovateľa; 
 • doručovateľská služba – Slovak Parcel Service s.r.o. a Slovenská pošta, a.s.
 • poskytovateľ IT podpory; 
 • daňový úrad; 
 • súd, exekútor; 
 • iné orgány verejnej moci, pokiaľ to vyžaduje osobitná právna úprava. 

V prípade, ak má Dotknutá osoba záujem informovať sa o konkrétnom príjemcovi a rozsahu osobných údajov, ktoré sú tomuto príjemcovi poskytované, môže sa so svojou žiadosťou obrátiť na Poverenú osobu. 

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY 

Prevádzkovateľ nebude osobné údaje Dotknutých osôb prenášať do krajín (mimo Európskej únie). 

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Osobné údaje Dotknutých osôb budú uchovávané po dobu, ktorú vyžaduje príslušný osobitný predpis. Ak takýto osobitný predpis neexistuje, doba uchovávania vyplýva z archivačného poriadku Prevádzkovateľa. 

Pokiaľ je spracúvanie osobných údajov založené na zmluve, spracúva Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby po dobu trvania zmluvy a navyše po dobu uplynutia premlčacej lehoty súvisiacej s uplatnením posledného do úvahy prichádzajúceho uplatniteľného nároku Prevádzkovateľa alebo Dotknutej osoby. 

Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe na jeho žiadosť prostredníctvom Poverenej osoby informácie o dobe, počas ktorej uchováva jeho osobné údaje. 

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY V SÚVISLOSTI SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom. Toto právo si môže Dotknutá osoba uplatniť u prevádzkovateľa alebo u poverenej osoby. 

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia. Toto právo si môže Dotknutá osoba uplatniť u prevádzkovateľa alebo u poverenej osoby. 

Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 • Dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť. Toto právo si môže Dotknutá osoba uplatniť u prevádzkovateľa alebo u poverenej osoby. 

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 • Dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
 • spracúvanie je protizákonné a Dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 • Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich Dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • Dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby. Toto právo si môže Dotknutá osoba uplatniť u prevádzkovateľa alebo u poverenej osoby. 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa alebo úlohy realizovanej vo verejnom záujme vrátane namietania proti profilovaniu. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. V prípade spracúvania osobných údajov na základe oprávneného záujmu na účely priameho marketingu má Dotknutá osoba právo kedykoľvek namietať, na základe čoho Prevádzkovateľ ukončí spracovanie osobných údajov na účely priameho marketingu. 

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Toto právo si môže Dotknutá osoba uplatniť u prevádzkovateľa alebo u poverenej osoby. 

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s platnými predpismi. 

Kontakt:
Úrad na ochranu osobných údajov,
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika
Tel.: + 421 2 32 31 32 14, Fax: + 421 2 32 31 32 34
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Webstránka: http://www.dataprotection.gov.sk/

Ďalšie podrobnosti a informácie k uplatneniu práv Dotknutej osoby týkajúcich sa spracúvania jej osobných údajov môže Dotknutá osoba získať u Poverenej osoby. 

COOKIES

Súbory cookies a podobné technológie, ako sú značky a pixely (ďalej ako „Súbory cookies“) využívame na prispôsobovanie a zlepšovanie vášho zákazníckeho zážitku pri používaní našich webstránok a mobilných aplikácií a na poskytovanie relevantnej online reklamy. Táto časť obsahuje ďalšie informácie o súboroch cookies vrátane toho, ako ich využívame a aké máte možnosti v súvislosti s naším využívaním súborov cookies.

Pomocou nastavení vášho prehliadača môžete prijať alebo odmietnuť nové, prípadne odstrániť už existujúce Súbory cookies.  Môžete si tiež nastaviť, aby Vás prehliadač upozornil zakaždým, keď budú do vášho počítača umiestnené nové Súbory cookies. Podrobnejšie informácie o tom, ako môžete spravovať Súbory cookies, nájdete prostredníctvom funkcie pomoci vo Vašom prehliadači.

ĎALŠIE INFORMÁCIE O OSOBNÝCH ÚDAJOCH 

Dotknutá osoba sa môže u Poverenej osoby informovať, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, taktiež, či je Dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj sa môže informovať na možné následky neposkytnutia takýchto údajov.